Nyhedsbrev nr. 28 – Status på undersøgelse vedr. vand og oversvømmelse mm.

Kære grundejere

Status på reparation af Dyrevekslen, Skovløbervej og Birkekrogen
I perioden 8.–10. marts blev det tidligere annoncerede vejforbedringsprogram udført på Skovløbervej (fra asfaltstykket til Kaj Raskvej), Dyrevekslen, Birkekrogen samt de første 200 meter af Fasanstien. Efterfølgende blev der konstateret en del huller på dele af Skovløbervej og Fasanstien, derfor måtte entreprenøren starte forfra på disse veje.
Bestyrelsen er tilfreds med resultatet og finder, at vi har fået nogle gode veje i vores område.

Støvbinder
Den 6. april blev der udlagt støvbinder på ovennævnte veje. Tidligere har vi brugt Calciumklorid som støvbinder. Denne gang og fremover vil vi bruge det mere miljøvenlige Magnesiumklorid, der har samme virkning.

Status på undersøgelse af problemer med oversvømmelser som følge af regnvand og grundvand i GF Højvang-Klint
På generalforsamlingen i 2020 blev der nedsat et klimatilpasningsudvalg (KTU), der fik til opgave at undersøge mulighederne for at reducere risikoen for oversvømmelser som følge af kraftig regn eller længerevarende regn i udpegede områder i vores grundejerforeningen. KTU har nu afsluttet den første del af arbejdet, nemlig kortlægningen af vandproblemerne. KTU har gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor medlemmerne i grundejerforeningen har svaret på spørgsmål om hyppighed og omfang af gener ved meget regnvand. I det følgende sammenfattes resultatet af undersøgelsen.

Resultatet af spørgeskemaundersøgelse
KTU har i alt modtaget 30 besvarede spørgeskemaer, som vedrører i alt 31 adresser (én grundejer har to matrikler) ud af i alt 140 mulige. Det svarer til en svarprocent på ca. 22%.

22 besvarelser, der også omfatter 22 adresser, angiver at have vandproblemer enten på egen matrikel eller på tilstødende veje/områder til matriklen.  8 besvarelser, der omfatter 9 adresser, angiver ikke at have vandproblemer.

De 22 matrikler med vandproblemer fordeler sig på fem områder:

  • Birkekrogen
  • Fasanstien
  • Egevænget/Granvænget
  • Vandpilesvinget
  • Enkeltliggende adresser

Ca. 48% af de adspurgte medlemmer angiver, at de har problemer med opadsigende grundvand på deres grund. Ca. 38% oplever problemer med oversvømmelser fra tilstødende veje eller grunde, mens der kun er ca. 7%,der oplever problemer med oversvømmelser som følge af overløb fra grøfter. Ca. 41% oplever problemer med vand på arealer uden for deres grund, og ca. 38% oplever, at højt grundvand giver problemer med brug af septiktanken. Kategorien ”Andet” i spørgeskemaet omfatter fx problemer med meget vand og mudder i lang tid efter regn på Birkekrogens vendeplads ved nr. 16, 18 og 25 (problemet er løst efterfølgende) samt oversvømmelser fra sideveje.

Flere medlemmer har problemer med deres indkørsel i våde perioder og har oplevet, at deres bil sidder fast. Dette kan løses ved fjerne jord og erstatte det med stabilgrus/sten/skærver.

Problemer med fyldte septiktanke kan være, at sivedrænet skal renses eller udskiftes. Et sivedræn har en levetid på ca. 10-20 år afhængig at vedligeholdelsesgraden. 

Hvordan kommer vi videre?
Den 30. april 2021 blev der afholdt et møde mellem bestyrelsen og KTU om undersøgelsen. Her blev drøftet forskellige modeller for en nærmere undersøgelse af specifikke årsager og mulige indsatser, som grundejerforeningen kan iværksætte, hvis der er opbakning til det hos medlemmerne. Vi talte om følgende modeller med baggrund i spørgeskemaundersøgelsen:

  1. Kan sende en problembeskrivelse til videnskabsbutikken på RUC i håb om, at der er en flok studerende, der vil bruge sagen som case i deres projekt og finde nogle brugbare løsninger.
  2. Fremlægge sagen på generalforsamlingen med forslag om forhøjelse af bidrag til dækning af udgifter til ekstern bistand og etablering af valgte indsatser.
  3. Fremlægge sagen på generalforsamlingen med forslag om, at vi kan dække omkostningerne til undersøgelser og indsatser af opsparingen i grundejerforeningen.

Alle 3 forslag medtages til drøftelse på generalforsamlingen i september 2021. Til sidst vil bestyrelsen gerne sige stor tak til KTU for det fine arbejde. Det giver et godt overblik over behovet for klimatilpasning i forskellige områder i grundejerforeningen. Hvis der er nogen, der har interesse i at høre mere om undersøgelsen, så er I velkommen til at kontakte KTU v. Gitte Quist Jacobsen på mailadressen: g.quist.jacobsen@gmail.com.

Derudover kan det oplyses, at KTU’s planlagte besigtigelse i foråret 2021 af grundene med vandproblemer er sat i bero, indtil generalforsamlingen har taget stilling til, om og hvordan der skal arbejdes videre med vandproblemerne.

Til sidst vil bestyrelsen ønske alle grundejere en god pinse.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv