Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen

Alle emails til bestyrelsen går til den fælles emailadresse derfor ingen specifik emailadresse på nedenstående

Fmd. Torben Mariager – tlf. 26316900

Næstfmd. Per Firring – tlf. 40643424

Kasserer Willy Kuijper – tlf. 60650510

Suppleant Kirsten Feveile – tlf. 22153821

Vej- og beskæringsudvalg

Udvalget har til formål primært at sikre tilgængeligheden til området ved et par gange om året at tage en runde i grundejerforeningens område. Her ser udvalget på om vejene er i orden og om den nødvendige beskæring af træer og buske er effektueret af den enkelte grundejer.

Årsagen til dette arbejde er den manglende beskæring.

I tilfælde af brand f.eks. i den bageste ende af en vej, så skal Falck kunne komme frem, hvilke ikke altid alle tænker på der har hus i begyndelsen af en vejstrækning.

Renovation/affald foregår hver uge hen over sommeren og hver anden uge om vinteren, men affaldsvognene kan ofte ikke komme frem, og risikoen for at affald ikke afhentes er aktuel.

Ny praksis fra kommunens side er nu, at hvis en henvendelse om beskæring ikke bliver efterkommet indenfor for få uger vil kommunen sørge for at det bliver gjort på den enkeltes regning.

Trafikudvalg

Formålet er at sikre området således at det er muligt at bevæge sig sikkert rundt på veje og stier.

Gruppen vedr. rensningsanlæg og rørføring

I forbindelse med kommunens omfattende forandringer af rørføringer og etablering af nye rensningsanlæg vil dette kunne få indflydelse på de rekreative værdier. For at kunne finde en fornuftig løsning for alle parter har grundejerforeningen engageret sig i dette arbejde i samarbejde med andre grundejerforeninger i Klint.

Fredningssagsgruppen

Fredning af et stort område fra kyst til et stykke ind i land vil få betydning for områdets rekreative fremtoning. For at sikre de bedste løsninger har grundejerforeningen valgt at forholde sig til denne proces.

Juragruppen

En ad.hoc. gruppe som har til formål at revidere på de gamle vedtægter og ordensreglement så de passer til nutidens behov og sprogvalg.

Fiberdigitalgruppen

Fibia er igang med at lække fibertråde ud med høj hastighed. Foreningen har ønsket at se på behovet og mulighederne da den nuværende løsning med TDC ikke er optimal.