Vedtægter

Download vedtægter her: Vedtægter

Vedtægter for grundejerforeningen Højvang-Klint

§1.

Foreningens navn er Grundejerforeningen Højvang-Klint (www.hoejvang-klint.dk). Den har hjemsted i Odsherred kommune.

§2.

Foreningens formål er:

A -at værne og fremme medlemmernes fælles interesser på alle områder vedrørende deres grund og ejendom i så vid udstrækning lovgivningen, udstykningsdeklarationen af 24. juli 1969 og foreningens vedtægter tillader

B – at udøve foreningens påtaleret i henhold til udstykningsdeklarationen

C – at optage yderligere opgaver i fælles interesse efter generalforsamlings nærmere beslutning

D – at deltage i samarbejde med andre grundejerforeninger i området om anliggender af fælles interesse.

E – at sørge for overholdelse af forpligtelsen til vedligeholdelse af stier og veje

§3.

Ret samt pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af ejendom, der er udstykket fra matr.nr.ne 1a, 2a, 2f, 6bg, 6bh, 6bi Klint by, Højby sogn og matr.nr. 10h Sonnerup by, Højby sogn.

Ejere af naboparceller kan, såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, optages i grundejerforeningen.

Nye medlemmer, hvis parcel ikke tidligere har haft medlemskab af foreningen, skal betale et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemmerne er pligtige at melde adresseforandring og ejerskifte senest 8 dage efter flytning og ejerskifte

§4.

Til at lede foreningen vælges på den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer en bestyrelse. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer og ikke mere end 5 personer, heraf en formand, en næstformand og en kasserer samt 2 suppleanter. Formanden vælges af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv og fastsætter bestyrelsesmedlemmernes opgaver.

Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formanden og yderligere 1 – 2 medlemmer samt en suppleant vælges i lige år og 1 – 2 medlemmer og en suppleant vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Foreningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, dog således at foreningen tegnes af den samlede bestyrelse ved indgåelse af købekontrakter, underskrift på skøder, pantebreve og deklarationer samt servitutattester.

Bestyrelsen – bortset fra kassereren – får intet vederlag, men har krav på dækning af dokumenterede udgifter ved varetagelse af hvervet. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp til foreningens administration. Kassereren kan tildeles honorar, og foreningen stiller det fornødne IT-materiel til rådighed for kassereren eller yder vederlag herfor.

Foreningens midler til afholdelse af løbende udgifter skal henstå på foreningens bankkonto eller anbringes på anden fuldt betryggende måde. På bankkontoen kan kassereren hæve alene, og kontoens maximale indestående besluttes af generalforsamling.

Foreningens midler herudover anbringes i obligationer. Disse kan i overensstemmelse med bestyrelsens nærmere anvisninger kun handles af kassereren via foreningens netbank.

§5.

Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens nærmere anvisninger. Regninger skal godkendes og attesteres af formanden, hvis de overstiger et minimumsbeløb, der fastsættes af generalforsamlingen.

Regnskabsåret løber fra 1. juli til 30. juni.

§6.

Til foreningens drift betaler medlemmerne pr. parcel et årligt kontingent, hvis størrelse vedtages af generalforsamlingen.

Kontingentet forfalder til betaling den 1. juli det følgende år regnskabsår med seneste indbetalingsfrist den første bankdag i november.

Ved indbetaling efter seneste indbetalingsfrist pålægges gebyr, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Er et medlem i restance er bestyrelsen berettiget til at lade restancen inddrive ad retslig vej. Evt. foretages indberetning til Experians RKI-register.

§7.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt eller efter begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 2 gange årligt. Suppleanterne har ret til at deltage i møderne uden stemmeret.

Ved uenighed i bestyrelsen træffes beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens beslutninger er gyldige, når de er vedtaget af et flertal af bestyrelsesmedlemmer, og dette flertal udgøres af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Der udfærdiges referat af bestyrelsesmøderne. Efter deltagernes godkendelse af referatet udlægges det på foreningens hjemmeside.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsgang.

§8.

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor, der mindst én gang årligt skal revidere foreningens regnskab og afgive revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Tillige vælges en revisor-suppleant.

Bestyrelsen har i øvrigt ret til selv at revidere regnskaberne eller lade dem revidere, når der findes anledning hertil.

§9.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan give, forandre eller ophæve vedtægterne.

Enhver ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel og materiale 14 dage før afholdelse af GF – og skriftligt til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden og vedlagt det reviderede regnskab samt budget for igangværende og følgende regnskabsår. Materialet til generalforsamlingen kan udsendes til medlemmerne via e-mail og foreningens hjemmeside. Indkaldelse til medlemmer uden mail via post.

Ved afstemninger gælder simpelt stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme pr. parcel. Medlemmer, der i fællesskab ejer en ejendom, råder kun over én stemme.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemning foregå skriftlig, såfremt en tredjedel af de fremmødte ønsker dette eller det bestemmes af dirigenten.

I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Et medlem kan på generalforsamlingen lade sig repræsentere af et andet navngivet medlem ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog møde med mere end én fuldmagt.

Medlemmer, der er i restance, har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer kan kun godkendes og gennemføres, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i august/september måned i Odsherred kommune med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af budgetter for igangværende og følgende regnskabsår, gebyrer m.m., honorarer og kontingent for det kommende regnskabsår.
  6. Valg af bestyrelse, revisor, bestyrelses- og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

Medlemmer, der ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal fremsende disse til formanden senest 1. juli. Forslagene udsendes sammen med indkaldelse til medlemmerne.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning derom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Når begæring er indgivet, skal generalforsamling afholdes senest 4 uger fra begæringens fremkomst til formanden. Ved indvarsling meddeles dagsordenen.

§10.

Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens ordensreglement, som skal være i overensstemmelse med lovgivningen, udstykningsdeklarationen af 24. juli 1969 og almindelig retspraksis. Ændringsforslag til ordensvedtægterne behandles af generalforsamlingen efter samme regler som for vedtægtsændringer.

§11.

Odsherred kommune har ret til at være repræsenteret på grundejerforeningens generalforsamlinger.

Ændringer vedtaget d. 220918