Nyhedsbrev nr. 41 – Så er det igen tid til beskæring og ingen bål

Kære grundejere

Beskæring ind til skel
Det er vigtigt at beskære ind til skel!
Træer og buske vokser flittigt. Dette øger vigtigheden af at få beskåret træer og buske på vores smalle sommerhusveje. Ved at beskære ind til skel er du således med til at sikre, at du og dine naboer kan få tømt jeres dagrenovation, og at leverancerne til dit sommerbyggeprojekt kan komme sikkert frem.

Fodgængere, cyklister og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din matrikel. Hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over rabat, veje og stier, kan være både til gene og fare for trafikken. Derfor har du pligt til at beskære og holde beplantningen inde på egen matrikel.

Det er ofte et problem for renovations- og udrykningskøretøjer at komme frem på grund af manglende beskæring og rabatslåning. Det betyder, at chaufføren har svært ved at se i sidespejlene, når han bakker. Vores veje er anlagt som grusveje med græsrabat i begge sider. Rabatten er en del af vejarealet og skal være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik.

Vejledning

  • Hække og buske skal klippes tilbage i skellinjen, så rabat, stier og veje kan bruges i fuld bredde.
  • Træer og øvrig beplantning skal beskære, så der er en frihøjde på mindst 2,75 m over rabat, stier og grøfter samt 4,5 m over veje.
  • Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af el-skabe – ca. 1,5 m fra grusvej
  • Skilte skal holdes fri for beplantning, så de er synlige og frit kan tilgås
  • Græsrabatter ud for din matrikel skal renholdes for ukrudt, affald og andet, som kan være til ulempe og gene for færdslen. Græsset skal slås jævnligt.
  • Ved beskæring skal du være opmærksom på, at grene tynges ned, når de er våde
  • På hjørnegrunde er det særlig vigtigt at beskære beplantningen godt, så trafikanterne kan se til begge sider, inden de krydser eller svinger ud på vejen

Uddrag af “Bekendtgørelse af lov om hegn” §11 stk. 1
§ 11. Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes indenfor skellinjen.

Afbrændingsforbud i Odsherred
Vi har alle fået besked fra Odsherred Kommune, at der fra d. 15. juni er afbrændingsforbud i Odsherred Kommune. Hold selv øje med, hvornår forbuddet ophæves.
Med forbuddet må vi bl.a. ikke bruge kulgrill, tænde bål og bruge åben ild udendørs eller bruge apparater, der giver gnister/gløder. Og altså heller ingen Sankt Hans bål.

Forslag til generalforsamlingen
Har du forslag, som du gerne vil have med på dagsordenen på vores årlige generalforsamling d. 16. september, skal bestyrelsen modtage dem senest d. 1. juli.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig dejlig sommer!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Udskriv