Regler og retningslinjer for stendiger

Fredet stendige
I GF Højvang-Klint er en strækning af stendiget beskyttet af museumslovens § 29a (se kortet, den turkise linje). Denne del af stendiget er beskyttet og dermed fredet, fordi den markerer grænsen mellem sommerhusområdet og landzonen.

Kort over stendiger i GF

Følgende af grundejerforeningens medlemmer er ansvarlige for bevarelse og vedligeholdelse af det fredede stendige:

 • Birkekrogen 2
 • Granvænget 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12
 • Dyrevekslen 14
 • Kronhjortestien 4 – 5
 • Rådyrstien 5 – 7 – 9

Det fredede stendige (det turkise) er beskyttet i henhold til museumslovens § 29a. Dette betyder, at digets tilstand IKKE må ændres. 

 • Det er lovligt at beskære træerne på diget, men stød (stubbe) og rødder må ikke hives op – det kræver dispensation.
 • Stendiget må ikke ændres/fjernes – heller ikke gennembrydes. Der må ikke fjernes sten fra stendiget.
 • Diget må ikke dækkes med jord, affald eller andre henkastede ting.
 • Nye sten på diget betragtes som ulovligt deponi – med mindre der er tale om genopretning af en tidligere tilstand.
 • Træer, der skubber sten ned fra diget, vil ødelægge diget på lang sigt. Disse træer skal derfor helst begrænses i deres forsatte vækst ved beskæring eller evt. fældning.
 • Diget må ikke gødskes eller sprøjtes.
 • Højtryksspuling og afrensning af stendiget er en ændring af tilstanden, som kræver tilladelse (af kommunen), fordi det ændrer stenenes overflade og digets funktion som vigtigt levested for planter og dyr.
 • Almindelig vedligeholdelse kræver ikke dispensation. Du må gerne reparere en kort strækning af et stendige, hvor sten er skredet ned.

Sten- og jorddiger er beskyttede, fordi de fortæller om historien i landskabet gennem 2000 år: om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken, om beskatnings- og ejerforhold. De er også beskyttede, fordi de er vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og fordi de har en visuel betydning for oplevelsen af landskabet (tekst fra Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside).

Øvrige stendiger
Resten af stendigerne er beliggende i sommerhusområde og er således ikke beskyttet af museumsloven, men Slots- og Kulturstyrelsen opfordrer os til at bevare dem og passe på dem.

Disse stendiger skal vedligeholdes af de grundejere, som disse grænser op til, og grundejerne skal således forhindre ukrudt, buske og træer i at vokse op i digerne. Digerne er som udgangspunkt en del af hegnet for den enkelte parcel.