Ordensreglement

Grundejerforeningen Højvang-Klint

ORDENSREGLEMENT

 • Reglementet har til formål at sikre hver enkelt grundejer fuld udnyttelse af de rekreative værdier i udstykningen ved, at ethvert medlem udviser rimeligt hensyn til samtlige medlemmer.
 • Det er vigtigt, at der overalt køres med passende lav hastighed, ikke over 20-30 km/t
 • Pas på legende børn
 • Fælles græsarealer, tilhørende vejrabatter og grønne stier skal slås jævnligt af grundejerforeningen
 • Alle eksisterende naturhegn og stendiger – fredede såvel som ikke fredede – skal vedligeholdes af de grundejere, som disse grænser op til.
 • Brug af støjende redskaber som f.eks. motorplæneklippere, havetraktorer og motorsave og udendørs brug af støjende værktøj som hamre, eldrevne save, bore- og sliberedskaber m.v. må alle dage ikke finde sted efter kl. 17.00. Støj kan kun foregå hverdage mellem kl. 07-17 og weekend kl. 10-17.
 • Udendørs afbrænding af affald/grene må kun finde sted i overensstemmelse med de lokale brandmyndigheders retningslinier.
 • Ifølge brandlovgivningen er det strafbart at affyre fyrværkeri nærmere end 100 m fra en stråtækt ejendom, og ved affyring af raketter er afstandskravet mindst 200 m. I blæsevejr fordobles afstandene.
 • Enhver parcelejer, der har hund eller andre husdyr, har pligt til at sikre, at disse ikke færdes uden for egen grund eller er til gene for naboer og øvrige omkringboende – ligesom det er naturligt, at hunde føres i bånd inden for området, og at deres efterladenskaber fjernes.
 • Støjende adfærd, herunder radio m.v., må ikke medføre gener for naboer
 • Undgå anvendelse af blændende, udendørs belysning

  Kort over afstande ved fyrværkeri
Udskriv